Тести з мікроекономіки

ТЕСТИ

Товар – це:
а) будь-яка корисна річ, що має споживну вартість;
б) будь-який продукт праці;
в) блага, що не є продуктом праці, але корисне для людини;
г) будь яка річ, що обмінюється на іншу річ чи гроші.

Які із названих елементів коштів підприємства не належать до основного капіталу:

а) будівлі, споруди, виробничі приміщення;
б) верстати, устаткування;
в) транспортні засоби, що обслуговують підприємство;
г) сировина, матеріали комплектуючі вироби.

За яким курсом буде реалізовуватися акція номіналом 300 грн., якщо вона приносить дивіденд 30 грн., а ставка банківського відсотка – 20% річних.

а) 300 грн.;               б) 200 грн.;                в) 150 грн.;                   г) 330 грн.

Повна зайнятість виробничих ресурсів показує будь-яка точка, розташована:

а) праворуч від кривої трансформації;

б) ліворуч від кривої трансформації;

в) на кривій трансформації;

г) всі названі точки.

Яку функцію виконують гроші, коли відбувається купівля товару?

а) міра вартості;

б) засіб обігу;

в) засіб платежу;

г) засіб нагромадження.

Проблема «що, як і для кого виробляти» стосується:

а) будь-якого суспільного виробництва;

б) що їх має розв’язувати держава;

в) тільки приватного підприємця;

г) засіб нагромадження.

Якщо економіка регулюється частково рішеннями органів державної влади, то це:

а) ринкова економіка;

б) змішана економіка;

в) традиційна економіка;

г) правильна відповідь відсутня.

Якщо економічні узагальнення базуються на фактах то такий метод аналізу є:

а) описовим;

б) гіпотетичним;

в) дедуктивним;

г) індуктивним.

Тест .(відповідь обґрунтувати).

Альтернативна вартість нової лікарні – це:

а) сума грошей що виплачується її персоналу як заробітна плата;

б) ціна будівництва лікарні наступного року;

в) сума грошей яку лікарня отримує з бюджету протягом року на  свої потреби;

г) та кількість інших товарів та послуг, від виробництва яких довелося відмовитись, щоб побудувати цю лікарню.

Яке із наступних тверджень стосується мікроекономіки:

а) рівень безробіття становить 7%;

б) фірма звільнила 10 робітників;

в) ВВП минулого року зріс на 5%;

г) індекс цін на споживчі товари у вересні 2005 р. зріс на 11% .

АКС – це економічна система, в якій поведінка суб’єктів економіки визначається переважно:

а)традиціями;

б) ціновим механізмом;

в)центральною владою;

г) переговорами між профспілками та підприємцями.

Що є основною причиною виникнення ринку?

а) гроші;

б) суспільний поділ праці;

в) розвиток торгівлі;

г) приватна власність.

Що не належить до інфраструктури рику?

а) біржі;

б) національний банк;

в) Верховна Рада України;

г) страхові компанії.

Виберіть найбільш повне визначення ринкової кількості попиту :

а) величина попиту – це кількість певного товару, яку хочуть купити усі споживачі;

б) величина попиту – це кількість товару куплена чи обміняна;

в) величина попиту – це кількість певного товару, яку споживачі хочуть і можуть купити за певну ціну за деякий період;

г) це величина попиту на ринку будь-якого товару, яку окремий споживач хоче і може купити за певну ціну за деякий період.

Яка з наведених функцій не є функцією центрального банку?

а) емісія грошей;

б) надання кредитів комерційним банкам;

в) надання кредиту фірмам;

г) регулювання валютних курсів.

Що із наведеного нижче не входить до складу економічних ресурсів?

а) капітал;

б) робоча сила;

в) робочий час;

г) земля.

Що з переліченого відрізняє економічні закони від законів природи?

а) закони об’єктивні;

б) закони доступні для пізнання;

в) закони діють протягом певного історичного часу;;

г) закони відображають істотні, внутрішньо необхідні зв’язки.

Фондова біржа – це:

а) ринок купівлі-продажу робочої сили;

б) ринок цінних паперів;

в) ринок, на якому укладаються угоди по кредитах;

г) ринок оптової торгівлі товарами.

Основна відмінність між акцією і облігацією полягає в тому, що облігація:

а) може бути продана лише один раз;

б) не пов’язана із ризиком;

в) є більш ціннішим папером;

г) представляє собою боргову розписку корпорацій.

Величина попиту змінюється відносно зміни ціни обернено, тоді як величина пропозиції:

а) змінюється обернено;

б) не залежить від ціни;

в) змінюється прямо;

г) всі відповіді неправильні.

Якими причинами можна пояснити наявність фундаментальних проблем?

а) впливом держави на економіку та населення землі;

б) забрудненням довкілля;

в) наявністю безробіття та інфляції;

г) необмеженими потребами людей та обмеженістю ресурсів.

Яке із наведених положень не має відношення до визначення предмету політекономії:

а) ефективне використання ресурсів;

б) необмежені виробничі ресурси;

в) максимальне задоволення потреб;

г) обмеженість благ.

Капітал, як фактор виробництва – це :

а) гроші;

б) позичковий капітал;

в) товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших благ;

г) фінансовий капітал.

Курс акцій – це:

а) ціна, за якою продаються і купляються акції;

б) капіталізований дивіденд;

в) зміна ціни акції за певний проміжок часу;

г) ні одна відповідь не є правильною.

Товарне виробництво – це:

а) ізольоване господарство, яке не використовує процес обміну;

б) господарство, основане на поділі праці за статтю і віком людей, що задовольняють власні потреби власною працею;

в) суспільне господарство, в якому продукти виробляють відокремлені виробники, що спеціалізуються на виробництві певного продукту і з метою задоволення своїх потреб використовують обмін;

г) всі відповіді правильні.

Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті :

а) повна зайнятість;

б) повне використання виробничих ресурсів;

в) або повна зайнятість, або повне використання решту ресурсів;

г) і повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів.

Земля, капітал і праця – базова класифікація факторів виробництва. Чи можна віднести до капіталу:

а) гроші, акції, облігації;

б) тільки акції та облігації;

в) гроші і акції але не облігації;

г) ні гроші, ні акції, ні облігації до капіталу не відносяться.

Економічні витрати в себе включають:

а) явні і неявні витрати;

б) явні, але не включають неявні;

в) неявні витрати, але  не включають явні;

г) не включають ні явні, ні неявні витрати;

д) перевищують явні і неявні витрати на величину нормального прибутку.

Проблема «як виробляти» в ринковій економіці вирішується на основі :

а) динаміки та обсягу споживчого попиту, які визначаються через ціни на кінцевий продукт;

б) прагнення виробників отримати прибуток і, як наслідок, мінімізувати витрати виробництва;

в) широкого використання у виробництві засобів виробництва;

г) спеціалізації, яка використовується при застосуванні технологічних способів виробництва.

Якому виду зношення підлягає основний капітал, якщо знижується собівартість, а отже і ціна, аналогічного устаткування?

а) фізичному зношенню першого типу;

б) фізичному зношенню другого типу;

в) моральному зношенню;

г) одночасно і фізичному і моральному зношенню.

У довготерміновому періоді:

а) всі витрати є змінними;

б) всі витрати є постійними;

в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;

г) всі витрати є неявними.

Вирішення проблеми «Що виробляти» в ринковій економіці пов’язане із:

а) визначенням рівня спеціалізації економіки;

б) вибором між виробництвом  засобів виробництва і виробництвом предметів споживання;

в) формуванням такої системи, розвиток якої знаходиться в компетенції уряду;

г) попитом споживачів і розвитком ринку досконалої конкуренції.

Якщо акція номіналом 450 грн. приносить дивіденд, що дорівнює 30 грн., а ставка банківського проценту 15 % річних, то курс акцій становить (грн.):

а) 30;  б) 450; в) 300; г) 200;  д) 480.

 

Залишити відповідь