Тести з мікроекономіки (ч.2)

1. Мікроекономіка вивчає:
a) прийняття раціональних економічних рішень;
b) ціноутворення на товари та послуги;
c) ефективний розподіл ресурсів;
d) все вищенаведене.
2. Об’єктами мікроекономіки є:
a) окремі індивіди та домогосподарства;
b) фірми;
c) власники виробничих ресурсів;
d) корпорації;
e) ринки;
f) всі відповіді вірні.
3. Між ціною та величиною попиту існує:
a) пряма залежність;
b) обернена залежність;
c) прямо пропорційна залежність;
d) обернено пропорційна залежність.
4. Крива пропозиції переміститься вправо, якщо:
a) зростуть ціни на ресурси;
b) зростея ціна товару-замінника;
c) покращиться технологія виробництва;
d) зменшиться кількість продавців на ринку.
5. Якщо ціна товару є меншою від ціни ринкової рівноваги, то:
a) виникає надлишок;
b) зростає безробіття;
c) виникає дефіцит;
d) зменшується попит і зростає пропозиція.
6. Якщо попит нееластичний:
a) зростання ціни на 2% матиме наслідком зменшення величини попиту менш як на 2%;
b) зростання ціни на 2% матиме наслідком зменшення величини попиту на 2%;
c) наслідок зростання ціни на 2% – зменшення величини попиту більш як на 2%;
d) наслідок зростання ціни на 2% – збільшення величини попиту менш як на 2%;
7. Залежність зміни величини попиту одного товару від зміни ціни на інший ілюструється за допомогою коефіцієнта:
a) перехресної еластичності;
b) еластичності попиту за доходом;
c) дугової еластичності попиту за ціною;
d) еластичності пропозиції.
8. Еластичність пропозиції за ціною більш еластична у:
a) довгостроковому періоді;
b) короткостроковому періоді;
c) поточному періоді;
d) всі відповіді невірні.
9. Всі комбінації ринкових кошиків, що пропонують однаковий рівень задоволення потреб споживача ілюструються за допомогою:
a) кривої попиту;
b) кривої пропозиції;
c) кривої ринкового попиту;
d) кривої байдужості.
10. Яка з перелічених послідовностей значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності:
a) 300; 400; 500; 600;
b) 450; 750; 1100; 1500;
c) 250; 280; 300; 310;
d) 350; 400; 450; 500.
11. Максимальна кількість товару А, від якої слід відмовитись для споживання додаткової одиниці товару В називається;
a) граничною нормою технічної заміни;
b) граничною нормою заміни;
c) граничною корисністю;
d) граничною продуктивністю.
12. У випадку, коли попит споживача зростає пропорційно до зменшення рівня споживання іншими особами, говорять про:
a) ефект доходу;
b) ефект снобізму;
c) ланцюговий ефект;
d) ефект заміщення.
13. Якщо при певному рівні цін обсяг попиту трьох різних споживачів становить відповідно: 25; 20 і 18 одиниць товару, – то обсяг ринкового попиту дорівнюватиме:
a) 25;
b) 63;
c) 45;
d) 38.
14. Коли зростання обсягів споживання інших осіб спричиняє зміщення кривої попиту споживача праворуч, виникає:
a) ланцюговий ефект;
b) ефект масштабу;
c) ефект снобізму;
d) ефект доходу.
15. У короткостроковому періоді:
a) не існує фіксованої кількості ресурсів;
b) всі ресурси фіксовані;
c) рівень принаймні одного з ресурсів неможливо змінювати;
d) кількість праці неможливо змінювати.
16. Всі комбінації праці та капіталу для виробництва одного й того самого обсягу продукції ілюструються за допомогою:
a) ізокванти;
b) ізокости;
c) кривої байдужості;
d) кривої попиту.
17. Всі можливі комбінації факторів виробництва при заданому обсязі витрат ілюструє:
a) крива пропозиції;
b) лінія бюджету;
c) ізокоста;
d) ізокванта.
18. Постійні витрати – це:
a) витрати на ресурси згідно з цінами на момент їх придбання;
b) витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється;
c) реальні витрати виробництва;
d) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.
19. Втрачений зиск від альтернативного використання ресурсів, що є власністю виробника, ¬– це:
a) загальні витрати;
b) бухгалтерські витрати;
c) альтернативна вартість ресурсів;
d) економічні витрати.
20. Яке з наведених тверджень є правильним:
a) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;
b) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати;
c) бухгалтерський прибуток + явні витрати = економічний прибуток;
d) економічні витрати – явні витрати = неявні витрати.
21. Ринок з досконалою конкуренцією – це ринок, на якому:
a) функціонує багато виробників, які виготовляють диференційовану продукцію;
b) функціонує багато виробників, які виготовляють стандартизовану продукцію;
c) функціонує декілька виробників, які виготовляють стандартизовану продукцію;
d) функціонує один виробник.
22. Бар’єрами для входу нових фірм на монопольний ринок є:
a) авторські права;
b) патенти;
c) економія на масштабах;
d) всі відповіді вірні.
23. Гранична виручка не менша ринкової ціни на ринку:
a) монополістичної конкуренції;
b) олігополії;
c) чистої монополії;
d) досконалої конкуренції.
24. Крива довгострокової пропозиції фірми, що працює в умовах чистої конкуренції, будується на основі:
a) кривої граничних витрат;
b) кривої середніх загальних витрат;
c) тієї частини кривої граничних витрат, що розташована нижче від мінімуму середніх загальних витрат;
d) тієї частини кривої граничних витрат, що розташована вище від мінімуму середніх загальних витрат.
25. Величина яких із витрат не береться до уваги при виборі оптимального обсягу виробництва:
a) середніх загальних витрат;
b) граничних витрат;
c) явних витрат;
d) середніх змінних витрат.
26. Монополіст продає 250 одиниць товару по ціні 40 грн за кожну. 251 одиницю товару він продасть тільки при зниженні ціни до 38 грн. Якою буде величина граничного доходу від продажу 251 одиниці продукції:
a) 2 грн. (40 – 38);
b) 38 грн.;
c) 462 грн. (250*40 – 251*38);
d) –462 грн. (251*38 – 250*40).
27. Яке з тверджень є правильним:
a) монопольне становище на ринку завжди гарантує беззбиткову діяльність;
b) монополіст завжди встановлює найвищу ціну;
c) монополіст зажди виробляє таку ж кількість продукції як і за умов досконалої конкуренції;
d) монополіст встановлює ціну, при якій прибуток максимізується.
28. Цінова дискримінація – це:
a) продаж одного і того ж товару за різними цінами різним групам покупців;
b) дискримінація в оплаті праці;
c) підвищення цін на товари більш високої якості;
d) зростання цін на дефіцитні товари.
29. Особливість олігополії полягає в тому, що:
a) рішення про обсяг виробництва та ціну продукції фірма приймає з врахуванням можливої реакції конкурентів;
b) олігополіст не прагне до максимізації прибутку;
c) в олігополістичній галузі продукція диференційована;
d) крива попиту на продукція олігополіста не співпадає з кривою граничного доходу.
30. Найбільш точним прикладом олігополії може бути:
a) виробництво автомобілів;
b) видавництво книг;
c) роздрібна торгівля;
d) харчова промисловість.
31. Дуополія – це:
a) ситуація, коли на ринку функціонують два покупці одного товару;
b) ситуація, коли декілька фірм виробляють товар у двох різновидах;
c) ситуація, коли декілька фірм наслідують цінового лідера;
d) немає правильної відповіді.
32. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:
a) диференціація продукту веде до задоволення потреб споживачів;
b) фірми виробляють ефективний, з точки зору ринку, обсяг продукції;
c) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів;
d) всі відповіді правильні.
33. На відміну від чистої монополії, на ринку монополістичної конкуренції:
a) відсутня монопольна влада;
b) відсутня цінова дискримінація;
c) крива попиту на товар фірми має спадний характер;
d) вільний вступ та вихід з ринку.
34. Попит на ресурс залежить від:
a) попиту на продукцію, що виготовлена за допомогою цього ресурсу;
b) продуктивності цього ресурсу;
c) зміни цін на інші ресурси;
d) всі відповіді правильні.
35. Конкурентна фірма, що максимізує прибуток, повинна додатково наймати робітників лише в тому випадку, коли:
a) загальний дохід більший від загальних витрат;
b) граничний продукт праці у грошовому вираженні менший від заробітної плати;
c) граничний продукт праці у грошовому вираженні більший від заробітної плати;
d) величина граничного продукту праці у грошовому вираженні зростає.
36. Економічний прибуток – це:
a) різниця між загальним доходом та економічними витратами;
b) загальна сума надходжень;
c) різниця між загальним доходом та загальними витратами;
d) різниця між явними та неявними витратами.
37. Економічна рента – це дохід, який:
a) одержує власник будь-якого ресурсу;
b) одержують продавці від продажу землі;
c) виплачується за користування ресурсами, кількість яких обмежена;
d) одержують від продажу ресурсів.

Залишити відповідь