Форми правоохоронної діяльності митних органів

Митні органи як один з секторів системи державного управ­ління, беручи участь у регулюванні ЗЕД, сприяють найоптимальнішому руху товарів і послуг між Україною та іншими країнами, забезпечують вирішення економічних, політичних, соціальних й ін­ших проблем. Виконувати ці та інші функції митні органи уповно­важені Митним кодексом України, Законом України «Про Єдиний митний тариф» та іншими нормативно-правовими актами.

Правоохоронна діяльність митних органів України здійсню­ється в сфері реалізації фактично всіх функцій, покладених на митні органи. Відповідно до положень основних законодавчих актів, щ0 стосуються митної справи, митні органи в межах своєї компетенції забезпечують економічну безпеку України, яка є економічною основою державного суверенітету, захищають економічні інтереси громадян, установ, організацій, підприємств і держави, беруть участь у розробці митної політики і заходів економічної політики відносно вантажів, що переміщаються через митний кордон, ведуть боротьбу з контрабандою, порушеннями митних правил і податко­вого законодавства в процесі здійснення переміщення товарів через митний кордон, не допускають і припиняють незаконне перемі­щення через кордон наркотичних засобів, предметів художнього, історичного, літературного, археологічного надбання народу, видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення та інших подібних товарів (виробів), сприяють боротьбі з міжнародним тероризмом тощо.

Правоохоронна діяльність митних органів здійснюється в різних формах:

 • адміністративно-правовій;
 • адміністративно-процесуальній;
 • кримінально-правовій;
 • кримінально-процесуальній;
 • оперативно-пошуковій.

Ці форми діяльності тісно пов’язані між собою, доповнюють одна одну і є засобами досягнення цілей, поставлених перед мит­ними органами.

Адміністративно-правова форма правоохоронної діяльності митних органів виявляється у виявленні ознак або фактів адміністра­тивних порушень і порушень кримінального, митного, валютного, податкового та інших видів законодавства, шляхом здійснення митного оформлення, митного і валютного контролю, підтримання контактів з іншими державними органами.

Адміністративно-процесуальна форма правоохоронної діяль­ності митних органів полягає в здійсненні адміністративно-процесуальних дій, які мають на меті перевірку виявлених фактів від­хилення від адміністративно-правових норм і митних правил, а також виявлення причетних до цих порушень осіб і визначення міри відповідальності цих осіб за скоєні порушення, прийняття заходів для попередження або зменшення збитків, нанесених державі в результаті протиправних дій.

Кримінально-процесуальна форма правоохоронної діяльності митних органів як органів дізнання проявляється в їх діях, спрямо­ваних на порушення кримінальних справ за фактами або ознаками кримінальних злочинів, боротьба з якими віднесена до компетенції митних органів, наприклад контрабанда товарів, порушення митних правил. До таких дій належать провадження дізнання по справах правопорушень, участь у слідчих діях за дорученням певних органів попереднього слідства.

Оперативно-пошукова робота митних органів є однією з форм їх діяльності, яка поєднує елементи кримінальної (правоохоронної) та спеціальної (розвідувальної, пошукової) діяльності. Ця форма діяль­ності покликана забезпечити підвищення ефективності митного контро­лю, виявлення ознак і фактів підготовки до скоєння злочинів і пору­шень митних правил, виявлення причетних до цих правопорушень осіб, з’ясування причин та умов, що сприяють здійсненню таких право­порушень, а також попередити нанесення збитків державі.

Норми права

Мета діяльності митних органів полягає в забезпеченні дотри­мання, використання, виконання, застосування норм державного, цивільного, адміністративного митного та інших галузей права в сфері діяльності цих органів.

Дотримання норми права означає дотримання суб’єктами права, посадовими особами митних органів і учасниками ЗЕД поло­жень правових норм, утримування від дій, заборонених нормами різних галузей права.

Використання правових норм у сфері діяльності митних органів означає здійснення суб’єктами правовідносин, посадовими особами митних органів та учасниками ЗЕД своїх прав, передбаче­них цими нормами, наприклад, реалізація права учасників ЗЕД на отримання необхідної інформації з питань митного оформлення вантажів, консультацій тощо.

Виконання правових норм означає дії посадової особи, фізич­ної або юридичної особи з метою виконати покладені на них правовими нормами обов’язки.

Застосування норм права – це владні, регулюючі дії держав­них органів, у тому числі митних органів, посадових осіб з метою і впровадженням положень цих правових норм у практику діяльності Учасників зовнішньоекономічних відносин.

Норми права мають два аспекти:

 • регулятивні норми права, що регулюють позитивну, право-слухняну поведінку учасників (суб’єктів) правових відносин;
 • правоохоронні норми, що регулюють правопорушення, по­ведінку та дії людей, що порушують норми чинного законодавства.

Головна функція норм права – виражати, визначати і захищати інтереси держави, суспільства та особистості.

Митні органи виконують ряд функцій:

 • організації, впорядкування діяльності суб’єктів у зовнішньо­економічній сфері;
 • державного управління;
 • контролю за дотриманням, використанням, виконанням і застосуванням правових норм вищезгаданих правових актів.

Охорона права полягає в захисті позитивних правових і неправових дій учасників ЗЕД і посадових осіб митних органів, а також в усуненні та запобіганні шкідливим і небезпечним для особи, суспільства, держави відносинам у сфері митної справи.

Для забезпечення такої діяльності митних органів у нормах права передбачені:

 • заборона здійснення протиправних дій або бездіяльності;
 • санкції за порушення цих заборон;
 • застосування на практиці цих санкцій митними органами.

Контрабанда

Контрабанда є одним зі злочинів, які мають підвищену суспільну небезпеку, оскільки посягають на встановлений порядок переміщення через митний кордон України матеріальних цінностей і можуть завдавати збитків економіці держави. її культурній спадщині, сприяти розширенню тіньового сектору економіки, а в окремих випадках поєднуватися із вчиненням інших тяжких злочинів.

Контрабанда – це незаконне переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю валютних цінностей у великих розмірах, історич­них та культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мис­ливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, військового озброєння та майна, матеріалів та обладнання до зброї масового знищення (ураження), а також контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів (матеріалів), щодо яких встановлено відповідні правила вивезення за межі України, та ті самі дії, вчинені організованою групою. Злочином є незакінчена контрабанда, тобто дії особи, пов’я­зані з підготовкою до контрабанди.

Отже, правоохоронна діяльність митних органів є специфіч­ним різновидом державної діяльності, проявом внутрішніх і зовніш­ніх функцій держави в сфері митних правопорушень.

Залишити відповідь