Міждержавні економічні організації про які не всі знають: список, характеристика, мета і цілі, організаційна структура

Крім ЄС і ООН, існує цілий ряд різних міждержавних і міжнародних організацій, про які далеко не всі знають. Ми зібрали для вас ряд організацій із короткою характеристикою їх діяльності.

Організація економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР)
Цілі:
• Сприяння розвитку світової економіки
• Зростання зайнятості і підвищення рівня життя
• Сприяння економічному та соц. доброботу регіону ОЕСР

Вищий орган: рада, до складу, якої входять по 1 представнику від кожної країни
Виконавчий: виконавчий комітет, який скл. з 14 представників, 7 з яких є представники країн «Великої сімки». Інші 7 призначаються на щорічній ротаційній основі.
Фінансування – внески країн-учасниць


Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ)

Швейцарія, Ліхтенштейн, Бельгія, Норвегія
Мета
• Сприяти стійкому зросту економіки, фінансової стабільності та раціонального використання ресурсу
• Сприяти розширенню зовнішньої торгівлі і послідовно усувати торгові бар’єри
• Розвивати добросовісну конкуренцію
• Сприяти підвищенню зайнятості, рівня життя населення
• Мито між країнами-членами ЄАВТ відсутнє. Але кожна країна формує тариф мита щодо 3-тіх країн.
Найвищий орган – Рада. В неї делегується по 1 представнику, який має 1 голос. Рішення приймається консенсусом. Деякі рішення приймаються простою більшістю.
ЄАВТ утворено комітети і секретаріат (амін. орган, яким керує генеральний секретар)

Європейський економічний простір (ЄЕП)
Утворений країнами ЄС і країнами ЄАВТ
• Передбачається: вільне пересування людей, товарів, послуг, капіталів;
• Узгодження політики в галузі економіки, наукових досліджень, споживання навколишнього середовища, соціальної політики і освіти.
• Створення правової системи для реалізації спільних правил та норм
Вищий орган – Рада
Виконавчий – Об’єднаний комітет ЄЕП

Центрально Європейська ініціатива
1989 рік створення.
• Мета: подолання розмежувальних ліній
• Зміцнення стабільності, сприяння інтеграційним процесам у Європі;
• Забезпечення необхідної підготовки країн-учасниць до вступу в ЄС.
• Голови урядів країн-учасниць ЦЄІ збираються на щорічні конференції.

Рада держав Балтійського моря. (РДБМ)
Мета:
• Реалізація спільних проектів у галузі енергетики, транспорту, зв’язку, екології
• Сприяння регіональній співпраці держав Балтійського моря
• Підтримка стосунків з іншими міжнародними організаціями.
Структура РДБМ:
• Зустрічі голів урядів, що відбуваються не регулярно
• Рада міністрів за кордонних справ, яка є керівним органом і збирається на щорічні зустрічі. Головування здійснюється почергово.
• Комітет вищих посадових осіб, який здійснює керівництво і координаційну діяльність та прийняття рішень у період між сесіями Ради.
• Комісар з демократичних інституцій і прав людини

Співдружність незалежних держав (СНД)
СНД як об’єднання 12 держав пострадянського простору виникла після розпаду СРСР відповідно до Мінської угоди, Алма-Атинської декларації та Протоколу до Мінського договору.
Основними цілями організації є:
– співробітництво у політичній, економічній, екологічній, гуманітарній, культурній та інших галузях;
– всебічний розвиток держав-членів в рамках загального економічного простору, Міждержавної кооперації та інтеграції;
– забезпечення прав і свобод людини;
– співробітництво у забезпеченні міжнародного миру і безпеки, досягнення загального і повного роззброєння;
– взаємна правова допомога;
– мирне розв’язання суперечок та конфліктів між державами організації.

Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)
Цілі:
• Перетворення Чорного моря в море мира і добробуту
• Поглиблення співробітництва з країнами-учасниками
• Сприяння економічному, технічному і соціальному прогресу.
Основні органи:
Вищий орган – засідання ради міністрів за кордонних справ.
Виконавчий – постійний міжнародний секретаріат, який очолює генеральний секретар.

ЧЕС ( ПАЧЕ)
Міжпарламентські зв’язки реалізуються через парламентську асамблею ЧЕС ( ПАЧЕ)
Цілі:
• Захист прав людини та зміцнення демократії
В рамках ОЧЕС створено неурядову організацію – Ділова рада ЧЕС (входять ділові кола регіону)
Мета:
• Сприяння поліпшенню бізнес середовища в районі ЧЕС
• Створення умов для розвику приватного бізнесу
• Врамках ЧЕС є банк та міжнародні центри Чорноморських досліджень

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)
Створення – 1967р.
Мета:
• Регіональне співробітництво у соціальній, економічній та ін.. сферах.
• Сприяння регіональному співробітництву в ЕК., соціальній та культурній сфері з метою зміцнення миру в регіоні
• Взаємодія в сфері науки, техніки, с/г, промисловості.
Вищий орган – конференція глав держав і урядів, які збираються раз на 2 роки.
Центральний керівний орган – щорічна зустріч міністрів за кордонних справ
Викон. Орган. – постійний комітет
Адміністративний орган – секретаріат

Азіатсько Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)

Організація має консультативний статус
В її рамках виробляються правила ведення торгівлі інвестиційної, фінансової діяльності. Проводяться зустрічі галузевих міністрів і експертів з різних питань для співробітництва у різних галузях. Всі рішення приймаються на основі консенсусу.
Вищий орган – міністерські зустрічі.

Ліга арабських держав
Мета ліги в 1945 році, була укріпити і координувати політичні, культурні, економічні і соціальні програми, її учасників, а також посередництво суперечок між ними або між ними і третіми сторонами.
Кожна держава-член має один голос при голосуванні в Раді Ліги, а рішення мають обов’язкову силу лише для тих держав, які проголосували за них
Вищий орган – Рада ліги
Виконавчі – комітети
Адмін. – секретаріат

Рада Арабської економічної єдності (РАЕЄ)
Цілі
– Щоб сформулювати правила, законодавство, і тарифи, спрямовані на створення єдиного арабського користувацької області.
– Для координації зовнішньоторговельної політики з метою забезпечення координації економіки регіону візаві світової економіки.
– Для координації економічного розвитку та розробити програми для досягнення спільних арабських проектів.
– Для координації політики в галузі сільського господарства, промисловості і внутрішньої торгівлі.
– Для координації фінансової та грошово-кредитної політики з метою досягнення грошової одиниці.
– Для координації законодавств у сфері податків і зборів.
– Щоб сформулювати єдині правила в галузі транспорту і транзиту до договірних країн.
– Для розробки загального законодавства про працю і соціальне забезпечення.
– Щоб підготувати бюджет на раду РАЕЄ та пов’язаних з нею органів.

Карибське співтовариство (КАРІКОМ)
Договір про створення КАРІКОМ передбачав:
• Економічне і соц. співробітництво країн-учасниць
• Узгодження їх позицій з найважливіших міжнародних і економічних питань.
• Договором передбачалося ліквідацію мита і кількісного обмеження. Встановлення загального митного режиму, проведення єдиної торгової політики і спільної політики с/г.
• Координація грошової і фінансової політики, ліквідація обмежень на вільне пересування людей, капіталу
• Співпраця у сфері туризму, транспорту, зв’язку, охорони здоров’я, освіти.

Міжнародні неурядові організації

Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингових досліджень (ЄСОМАР)
Є найавторитетнішою організацією в світі, що сприяє розвиткові маркетингової діяльності фірм і проведенню маркетингових досліджень.
Метою ЄСОМАР є: встановлення контактів між маркетологами різних фірм різних країн, поширення найефективніших методів маркетингового дослідження, встановлення і дотримання етичних норм і правил, що до здійснення маркетингової діяльності.
Членами можуть бути тільки спеціалісти з маркетингу.
Вищий орган – Конгрес
Законодавчий – Рада
Виконавчий – Секретаріат

Міжнародна асоціація економічних наук (МАЕН)
МАЕН – об’єднання національних асоціацій економістів, яке створене з ініціативи ЮНЕСКО.
Метою МАЕН є: поширення економічних знань, розширення особистих контактів і поліпшення взаєморозуміння між вченими різних країн, через організацію наукових конференцій і конгресів, проведення спільних або паралельних досліджень.
Колективне членство асоціації, а приватні особи можуть брати участь тільки в конференціях.
Вищи орган – Рада
Адміністративний орган – Секретаріат
Виконавчий – Виконавчий комітет

Європейський діловий конгрес (ЄДК)
ЄДК – об’єднує підприємства і союзи підприємців, країн учасниць організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Членами організації можуть бути підприємства або союзи підприємців.
Цілі: сприяння економічному прогресу, налагодження ділових зв’язків, створення оптимальних умов для діалогу між політичними і діловими колами, а також захист прав і законних інтересів своїх членів і надання допомоги з метою підвищення ефективності діяльності.
Органи ЄДК:
Зібрання членів ЄДК (загальне зібрання)
Президент та віце-президент
Президіям
Правління

Римський клуб
Об’єднання вчених, громадських діячів, яків займаються вивченням глобальних проблем.
Не має ні штатних наукових співробітників ні статуту.
Керівний орган – Виконавчий комітет
Адміністративний – Секретаріат

Даккарський клуб
Об’єднання представників громадсько-політичних та ділових кіл Африки і Західної Європи.
Даккарський клуб – це не офіційний форум для дискусій та спільного пошуку спеціалістами з питань розвитку шляхи вирішення економічних проблем особливо у сфері розвитку африканських країн та їхніх відносин з промислово розвинутими країнами.
Членство індивідуальне.
Ініціативний комітет.

Міжнародний кооперативний альянс
Має консультат. статус при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР). Станом на 2000 учасницями альянсу є 156 національних та 7 міжнар. кооп. організацій (Всесвітня рада кредитних спілок, Міжнародна асоціація житлового кооперативного розвитку, Міжнародна кооперативна нафтова асоціація, Міжнародне кооперативне товариство розвитку кооперативного фінансування, Міжнародний кооперативний банк, Організація кооперативів Америки, Скандинавське кооперативне товариство). Спрямована на розвиток міжнар. кооп. руху та організацію співробітництва відповідних нац. організацій.
Альянс організовує конгреси та семінари, бере участь у діяльності ООН та її спеціаліз. установ — Міжнародної організації праці, Продовольчої і сільськогосподарської організації, Організації з промислового розвитку, ЮНЕСКО та ін. МКА має регіон, відділення: у містах Делі (Індія) та Моші (Танзанія). Офіц. мови — англ., ісп., нім., рос. і французька. Місцеперебування — м. Женева (Швейцарія).

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *